8 ประเทศ เรียนรู้ ต่อยอดงานโครงการหลวงแก้ไขปัญหาพื้นที่สูง

 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

และ สวพส. จัดหลักสูตรการอบรม 

เรื่อง “แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี”

Royal Project International Workshop Programme on

“Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today for Better Future Development”

(5-9 กุมภาพันธ์ 2567) มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ สวพส. จัดหลักสูตรการอบรมเรื่อง “แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี”Royal Project International Workshop Programme on“Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today for Better Future Development” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเทศที่สนใจเข้าร่วม 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สหภาพเมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนปาล ศรีลังกา และประเทศไทย

ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ 3 ในจำนวน 5 หลักสูตรเรียนรู้งานโครงการหลวง ที่ต่อยอดจากการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงในเวทีประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 66 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดให้นานาประเทศมาร่วมศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง โดยหลักสูตรแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีนี้ มีระยะเวลารวม 5 วัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และวิทยากรพิเศษ Mr. Robert Hinrichsen เจ้าของบริษัท Kalfresh Farming Co. Queensland Australia ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผักที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆ ของประเทศออสเตรเลียและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการฟาร์มผลิตพืชผัก

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงพื้นที่ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง ได้แก่ แปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านเมืองอาง ชุมชนต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ การทำปุ๋ยจากไส้เดือนดินเพื่อบำรุงต้นพืชและเพิ่มธาตุอาหารทางดิน การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันการกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้แก่ แปลงเพาะปลูกพืชผักของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง และร้านโครงการหลวงสาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง  “แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี”  และได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม องคมนตรียังได้ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลด้านการเกษตรของแต่ละประเทศ และแนวคิดเพื่อนำสู่ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานพัฒนาในประเทศของตน สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตจำนงของสหประชาชาติต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม