สวพส. ถ่ายทอดการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

สวพส. ถ่ายทอดการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

         วันที่ 12 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน” ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง  และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ นำโดย นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหารจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวพส. ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงของ สวพส.

          นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหารจัดการ กล่าวว่า สวพส. มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง รวมถึงขยายผลความสำเร็จของงานโครงการหลวงเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน พื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม และมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

          ในการนี้ นางสาวรินทิพย์ ต่อปัญญาเรือง หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน การดำเนินงานด้านการพัฒนาของสวพส. ที่ดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนางสาวนฤมล ศรีวิชัย นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการวิจัยของสวพส. ที่ดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งพื้นที่การดำเนินงานของสวพส. ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความยากจน ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสิทธิเข้าถึงองค์ความรู้จากงานวิจัย และนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีจากงานวิจัยบนพื้นที่สูง และขยายผลพัฒนาไปสู่การสร้างสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูงต่าง ๆ และการเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม