สวพส.ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (เพื่อยกระดับ) 2566

สวพส.ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เพื่อยกระดับ ประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 66 สวพส.ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อยกระดับ ประจำปี 2566  โดยมีนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เข้าร่วมการตรวจประเมินและนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายพฤทธิ์เลิส บุญเลิศ คณะกรรมการตรวจประเมินระดับประเทศ

2. นายพนธกร เอกสุธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

3. นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

4. นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1

          ทั้งนี้ สวพส. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการได้ดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs)  รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมต่างๆ อาทิ  การประหยัดพลังงาน การลดการใช้กระดาษโดยปรับมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินกิจกรรม 5ส รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม

          เมื่อปี พ.ศ. 2564 สวพส. ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีมาก G เงิน และเพื่อยกระดับองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปอีกขั้น สวพส. จึงเข้าโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อยกระดับ ในปีพ.ศ. 2566 อีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม