สวพส. จัดประชุมสรุปงานพร้อมวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 19 กันยายน 2566 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความก้าวหน้า และร่วมพิจารณากรอบแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง ด้วยงานวิจัยและพัฒนา ที่ สวพส. และหน่วยงานร่วมบูรณาการช่วยกันดำเนินงาน จนส่งผลให้เกิดโมเดลหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างถูกต้อง ด้วยหลักการพัฒนาแบบโครงการหลวง ส่งผลให้ สวพส. ได้รับรางวัลเลิศรัฐกว่า 6 รางวัล ซึ่งรางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศ  จากผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน อาทิ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "คู่วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับป่าสมบูรณ์ ตอบโจทย์พื้นที่สูง" และ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (ADVANCE)

          ต่อมานายอานนท์ ยอดญาติไทย  นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำเสนอผลความก้าวหน้าการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้ถูอย่างกถูกต้อง ถูกกฎหมาย

          นางสาวนภาพร มณฑานพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน  ได้นำเสนอกรอบแผนการดำเนินงานและ (ร่าง) งบประมาณปี พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในการพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. และหน่วยงานร่วมบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน และผลักดันสู่ระบบงบประมาณบูรณาการที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาพื้นที่สูง และแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม