สวพส. ร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

          วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565  ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”


 

        งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิทรรศการนวัตกรรมด้านการเกษตรอีกมากมาย  

          โดยในปีนี้ สถาบันวิจัยและพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมจัดนิทรรศการขยายองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ประกอบกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้นวัตกรรมทางการเกษตร ระบบน้ำโซล่าเซลล์กับระบบน้ำหยด ถาดเพาะหยอดเมล็ดพันธุ์อัตโนมัติ ระบบแผนที่ดินรายแปลง การใช้ระบบอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูง และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญเที่ยวชม เทศกาลชมสวน 2565 “แอ่วสุขใจ ไอมิสยู” นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตรอื่นๆ ตลาดต้นไม้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การเสวนาวิชาการด้านการเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพเสริมระยะสั้น ช่องทางทำกินเกษตรยุค 4.0 และการประกวดสัตว์น้ำ เป็นต้น

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม