สวพส.รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ

สวพส.ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย รางวัลดีมาก และระดับดี ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

          เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 65 สวพส. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 19 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด นครศรีธรรมราช  ได้นำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่

          - ผลของระยะเวลาการใช้สเตรปโตมัยซิน และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนินต่อปริมาณและคุณภาพขององุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคท ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย Session1 ไม้ผล

          - การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาคุณภาพโครงการหลวง ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี ภาคบรรยาย Session1 ไม้ผล

          - การศึกษาและการคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรอะโวคาโดบนพื้นที่สูง

          โดย สวพส. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้อยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม