สวพส. ลงนามร่วมกับ 8 อปท. อ.แม่แจ่ม พัฒนาพื้นที่สูงสู่ SDGs

สวพส. ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือ 8 อปท.ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูง มุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs)

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูงมุ่งสู่ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 8 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพัทธนันท์  พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอุดมชัย มิตรมหายศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน นายเอกสิทธิ์ วงศ์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ นายศรีวรรณ ปภัสสรณ์วัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นายเจตนิพันธ์ จริยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง นายสมบุญ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร นายพงษ์ศักดิ์ กระจ่างกิจเงินทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก นายอัฐ สมยศ นายกเทศบาลตำบลแม่แจ่ม และนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าผา เป็นผู้บันทึกลงนามความร่วมมือ


การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีความอยู่ดีมีสุข และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขความจนแบบพุ่งเป้า สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมยกระดับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ให้เป็นแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงระดับตำบล และผลักดันสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการต่อไป


ทั้งนี้ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ถึงแนวทางการร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น โดยการนำองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้พัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ" โดยผู้นำเกษตรกรและเกษตรกรตัวอย่างของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน และเยี่ยมชมสวนตัวอย่างการปลูกอาโวคาโดบนพื้นที่สูง พร้อมให้คำแนะนำการจัดการแปลง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้บนพื้นที่สูง อาทิ การปลูกพืชผักอินทรีย์และการใช้สารชีวภัณฑ์ การจัดการที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง การเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง น้ำผึ้งเกสรกัญชง (CBD Hemp Honey) สุดยอดอาหารสุขภาพและโภชนาการสูง การนำเสนอแอปพลิเคชันKm องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถมาใช้ประโยชน์ และกิจกรรมกิจกรรมการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม