จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปี 2566

จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปี 2566

          วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์วิวฮอลล์ 1-2  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 หน่วยงาน โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง

          จากนั้น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้มอบนโยบายการบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอย่างยั่งยืน ให้แก่หน่วยงานปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ประสานการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่สูงของประเทศอย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อนการทำงาน ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการหลวง ให้มีความต่อเนื่องและพัฒนาให้ดีขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนบนพื้นที่สูง ให้มีความอยู่ดีกินดี  มีความรู้พยุงตนเองได้  และอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง  นอกจากส่งผลในเรื่องมนุษยธรรมแล้ว  ยังทำให้สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง  กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  ด้วยการปฏิบัติตามโครงการหลวงโมเดล โดยใช้หลักการทรงงานสำคัญที่นำสู่ความสำเร็จคือ การเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา นอกจากนี้ การทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงยังยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคง ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม