มอบโล่เชิดชูการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส.

มอบโล่เชิดชูการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส.

          (28 ต.ค. 65) นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรของ สวพส. ที่เสนอขอรับรางวัลด้านต่างๆ และยกย่องเชิดชูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และทุ่มเทให้กับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับประเทศ

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานที่โดดเด่นจนรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน ดังนี้

          1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ ก้าวหน้า

          2. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน "แผนที่ดินรายแปลง" เข็มทิศแห่งความยั่งยืน

          3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน

          4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (นายแผง ใจปิง) ระดับดีเด่น ผลงาน ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน

          5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ผลงาน เลื่องลือขยายงาน บ้านปางแดงใน ต้นแบบต่อยอด Towards SDGs

          6. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น ผลงาน สลัดความจน ด้วยกลยุทธ์ทางเลือก

          7. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ผลงาน จากต้นสู่แก้ว กาแฟดอยแม่สลองกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

          8. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ผลงาน พัฒนาอาชีพแก้จน ลดเขาหัวโล้นเมืองน่าน

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ กล่าวทิ้งท้ายว่า โล่ประกาศเกียรติคุณนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งกำลังใจและแรงผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบให้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในพื้นที่อื่นๆ

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม