สวพส. จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ศศช. 2565

สวพส. จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

 

12-14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้จัดประชุมสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง” ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) รวมทั้งการประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครูศศช. กับเจ้าหน้าที่ สวพส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ

 

สวพส. ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 9 จังหวัด 26 อำเภอ 70 ศศช. มุ่งเน้นงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในรูปแบบของการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลให้กับชุมชนต่างๆ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยอาศัยคุณครู ศศช. และเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ที่อยู่ในพื้นที่จัดกิจกรรมบูรณาการงานร่วมกันร่วมดำเนินงานเพื่อส่งต่อองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม