สวพส.และจังหวัดน่าน ร่วมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สวพส. และ จังหวัดน่าน ร่วมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สวพส. และผู้แทนหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 41 หน่วยงาน เข้าร่วมหารือและร่วมจัดทำแผนบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ให้สอดคล้องแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระดับจังหวัดน่านระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ควรขยายผลความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่สูงอื่นๆ ในจังหวัดน่าน และพิจารณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการกระจายความช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูงต่อไป

 

2.การดำเนินงานในพื้นที่ควรมีการระบุโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนบนพื้นที่สูงทั้งข้อมูลจาก อปท. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนที่ในขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและพื้นที่บริเวรใกล้เคียงเพื่อจัดทำ Master Plan ใช้ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่ให้รวดเร็วขึ้น

 

3.ยกระดับการบูรณาการการดำเนินงานเน้นการทำงานร่วมกันแบบมุ่งแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนโดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และจัดทำฐานข้อมูลในระดับหมู่บ้าน ระดับแปลง ในรูปแบบการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนจนเพื่อแก้ปัญหาให้คนยากจนในพื้นที่เร่งด่วนก่อน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน

 

4.จังหวัดน่านมีแนวทางการสนับสนุนให้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวเน้นเผยแพร่การแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม