ติดตามและนิเทศงานเสริมกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

“ติดตามและนิเทศงานเสริมกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565”

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และนายวิรัช พูนทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการองค์กร ลงพื้นที่ติดตามและนิเทศงานพร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 

 

การทำงานเชิงพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ ควรเน้นการประสานงานที่ดีเพื่อเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นการทำงานที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ใช้ข้อมูลในการทำงานเชิงวิเคราะห์ สามารถชี้เป้าหมายการทำงานในพื้นที่เพื่อวางแผนความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี

 
 

 

การบูรณาการทำงานในระดับพื้นที่ ทั้งกิจกรรม โครงการและงบประมาณ ควรเน้นการทำงานใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) การทำงานร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง 2) การทำงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อให้ทำหน้าที่ตามภารกิจได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3) การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าไปร่วมเสริมหลักการทำงาน สร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาอาชีพ 4) การทำงานร่วมกับภาคเอกชนในด้านการพัฒนาอาชีพพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
 

 

พืชเศรษฐกิจเด่นของพื้นที่สูง คือ กาแฟอราบิก้า ที่เป็นผลจากงานวิจัยของโครงการหลวง และเป็นพืชชนิดแรกที่ปลูกบนพื้นที่สูง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้มาก ปัจจุบันมีผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งต้องใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและควรนำเสนอคุณค่าจากการส่งเสริมการปลูกกาแฟเกิดผลลัพธ์ในมิติการสร้างอาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดในการแปรรูปกาแฟเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกับเกษตรกร เน้นจุดขายและหาผู้ประกอบการที่มีทุนเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมลงทุนในอนาคต

 
 

 

การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัลควรวางกรอบการดำเนินงานภาพรวมและเน้นการดำเนินงานในเชิงการวิจัยเพื่อใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสนับสนุนให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะควรทำในรูปแบบงานวิจัยเก็บข้อมูลพืชที่มีมูลค่าสูงนำไปสู่การสร้างสมการ สูตรการให้น้ำ ให้ปุ๋ยพืชอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพต่อไป

 
 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม