สวพส.-จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

“สวพส.และจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง”

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤิทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวพส. เรื่อง "แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.

การหารือแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดำเนินงานร่วมกันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในระยะต่อไปควรมีการวิเคราะห์การกำหนดพื้นที่ร่วมกันโดยมีพื้นที่ดำเนินงานสำคัญในอำเภออมก๋อย ซึ่งปัจจุบัน สวพส. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ในการดำเนินงาน “อมก๋อยโมเดล”

2.

ควรเชื่อมโยงการดำเนินงานของ สวพส. ร่วมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดย สวพส. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สวพส. ได้รับ การบรรจุโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

 
 

3.

การพิจารณาการดำเนินงานบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ควรเน้นเรื่อง “การพัฒนาแหล่งน้ำ” เป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งสามารถใช้ "แม่วาก โมเดล" เป็นต้นแบบการดำเนินงานได้

4.

คำนึงถึงการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ขอให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและให้เป็นไปตามกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ โดยใช้นโยบาย คทช. ในการดำเนินงานร่วมกัน

 
 

5.

การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นคุณค่า เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน และมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งปัจจุบันเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม