สวพส.ขยายความรู้ ปลูกพืชผักโรงเรือน และIOT สู่สถาบันการศึกษา

สวพส. ขยายองค์ความรู้ เทคโนโลนีการปลูกพืชผักระบบโรงเรือน และการใช้ระบบ IOT สู่สถาบันการศึกษา

          สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดน่าน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อการปลูกพืชคุณภาพแบบโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว

          เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช และวิธีการสร้างโรงเรือน เรียนรู้การจัดการแปลง การเลือกชนิดพืช และเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์พืชที่ปลูกในโรงเรือน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคและแมลง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืช และการควบคุมคุณภาพสร้างความปลอดภัยของผลผลิตทั้งระบบ GAP และอินทรีย์ รวมถึงการเพิ่มธาตุอาหารในดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การบำรุงดิน การใส่ปุ๋ยและอื่นๆ ทั้งนี้มีการสาธิตและร่วมกันสร้างโรงเรือนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

          นอกจากนี้เกษตรกรและนักศึกษา ได้เรียนรู้การใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับการควบคุมผ่านระบบ Internet of Tings (IOT) สำหรับการเกษตร เรียนรู้ระบบวงจรระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น การใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อการควบคุมการทำงานระบบให้น้ำและธาตุอาหารพืชและการประยุกต์ใช้ IOT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อระบบวงจรอย่างง่ายและวิธีการควบคุมผ่านกล่องควบคุมและแอปพลิเคชั่น ร่วมกับระบบเทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัตโนมัติ

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม