สวพส.-จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

“สวพส.และจังหวัดกำแพงเพชรร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวพส.เข้าพบหารือร่วมกับ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และผู้แทนหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 21 หน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-25670) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

 

1.

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาอาชีพทางเลือกจากพืชไม้เมืองหนาว ทำการศึกษาวิจัยพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร ภายใต้การจัดการพื้นที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.

การขยายพื้นที่ดำเนินงาน ให้แต่ละหน่วยงานราชการของจังหวัดกำแพงเพชรพิจารณาและกำหนดพื้นที่ดำเนินงานในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อนำไปวางแผนดำเนินงานในกลุ่มพื้นที่ กลุ่มที่ 1 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน และวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่อื่นๆเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายกลุ่มที่ 2 ที่เป็นเป้าหมายสำคัญของจังหวัดและมีประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน รวมถึงประสานการทำข้อมูลและเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลผ่านระบบ GIS Portal ร่วมกัน เพื่อการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันของพื้นที่กลุ่มที่ 3 โดยให้ระบุหมายเหตุพื้นที่ดำเนินงานทั้ง 3 กลุ่ม เป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะ

 
 

3.

การยกระดับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการมีที่ดินจำกัด ขาดแคลนน้ำ และกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถในการทำเกษตรแบบปราณีตตามแนวทางโครงการหลวง

4.

การร่วมบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ และการกระจายน้ำให้ทั่วถึงแปลงเกษตร โดยให้หน่วยงานดำเนินงานวิเคราะห์น้ำต้นทุน พื้นที่รับประโยชน์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำโครงการให้ครอบคลุมการกระจายน้ำสู่ชุมชนและพื้นที่เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

5.

การต่อยอดพัฒนาอาชีพทอผ้าลายไทยที่ปัจจุบันได้รับความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนรายได้นอกภาคเกษตรและช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกายของข้าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สวพส. ได้ลงพื้นที่ติดตามนิเทศน์การทำงาน ณ แปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีข้อเสนอแนะเรื่องเทคนิคการดูแลคุณภาพผลผลิตไม้ผล พืชผัก การจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน และปศุสัตว์ โดยได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและรับฟังข้อเสนอ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อประสานงานและหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในระดับพื้นที่และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม