สวพส. จับมือ อบก.ลงนามบันทึก MOU ความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจก

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือสวพส. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจกของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

 

 

         วันที่ 27 ตุลาคม 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือสวพส. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรืออบก. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

 

          โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการลดก๊าเรือนกระจกของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าชเรือนกระจก ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน และวิธีการประเมินการปล่อยและการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมและสนับสนุนแก่สังคม ชุมชน และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

 

 

 

เขียนโดย

นางสาวจิราวรรณ ภูมิฐาน

นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม