สวพส. มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชุมชนบ้านปิพอที่ประสบภัยโควิด-19

สวพส. มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชุมชนบ้านปิพอที่ประสบภัยโควิด-19

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  จัดถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนบ้านปิพอและกลุ่มบ้านใกล้เคียง รวม 6 กลุ่มบ้าน 224 ครอบครัว ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะขุนตื่นน้อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีชาวบ้านติดเชื้อไวรัส COVID-19 และต้องปิดหมู่บ้านส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางเข้าออกได้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากขึ้นจากการขาดแคลนเวชภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็น  โดย สวพส. ได้จัดถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว นำไปมอบให้กับหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงวันที่  11-17 กันยายน 2564

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม