สวพส. นำเสนอผลงาน SDGs good practice

         สวพส. นำเสนอผลงาน SDGs good practices เผยแพร่ผ่านหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกทั่วโลก

 

          สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA) ประกาศรายชื่อ 465 ผลงานจากทั่วโลก ที่มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ในรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อบรรลุ SDGs หรือ SDG Good Practices, Success Stories and Lessons Learned in the Implementation of the 2030 Agenda ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนำเสนอสิ่งที่กำลังทำอยู่ ส่งต่อทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงประเด็นที่เป็นเรื่องราวความสำเร็จและบทเรียนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้เรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนทำงาน และประเทศสมาชิกแห่งสหประชาชาติและนานาชาติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลของสหประชาชาติว่าขณะนี้ทั่วโลกมีแนวทางที่น่าสนใจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

            สวพส.นำรูปแบบการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง (Royal Project Model) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กระทั่งประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ชื่อผลงาน “Good Practice of Sustainable Highland Development: People Live in Harmony with Forest” พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยน้ำใส โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งตัวอย่าง SDG Good Practice ที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13  ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน โดยผลงานที่ได้รับการบันทึก รวบรวมเป็นความสำเร็จ เป็นบทเรียนจากการนำ SDGs ไปใช้ และถูกนำเสนอส่งต่อไปยังหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งถูกประมวลผลแสดงเป็นข้อมูลและสถิติการกระจายแนวทางปฏิบัติที่ดีของ SDGs ทั่วโลก ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dash Board) ต่อไป

 

https://sdgs.un.org/partnerships/good-practice-sustainable-highland-development-people-live-harmony-forest

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม