ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรี​รักษ์​ ต.เชียงทอง​ อ.วังเจ้า​ จ.ตาก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับถอดบทเรียนความสำเร็จการทำงานของสถาบันที่กำหนดไว้ 6 พื้นที่ ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติออนไลน์ Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of SEP จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้บอกเล่าถึงการทำงานบนพื้นที่สูงของ สวพส. ที่ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนด้วยการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองและชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพจากการปลูกไม้ผลและยังสามารถปลูกป่าคืนให้กับพื้นที่ได้ด้วยการทำ Buffer zone เป็นรูปแบบของคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม