สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          วันที่ 19 มีนาคม 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          สวพส. มีพื้นที่ปฏิบัติงานประกอบด้วยตัวอาคารสำนักงาน ศูนย์ฝึกอบรม อาคารนิทรรศการ หอพัก อาคารเก็บปัจจัยการผลิต โรงเรือนเก็บพัสดุ ตลอดจนโรงเก็บสารเคมี ฯลฯ อีกทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และมีหลากหลายช่วงอายุที่เข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมและกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินโครงการดำเนินงานที่เน้นการยกระดับองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) และการสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรของ สวพส. และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

          ทั้งนี้ สวพส.ได้รับเกียรติจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธิตวิธีการดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติภัยแก่เบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสวพส.

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม