ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สซ. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แสงซินโครตรอน ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

          วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำโดย นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และคณะ ศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของ สวพส. ในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงนโยบายการสนับสนุนของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถาบันและแนวทางที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ได้นำเสนอการปรับปรุงงานเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

          การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการทำให้ทั้ง สวพส. และ สซ. สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม