ปางแดงใน ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน

 


               เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน และ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับถอดบทเรียนความสำเร็จการทำงานของสถาบันที่กำหนดไว้ 6 พื้นที่ ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติออนไลน์ Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of SEP จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้ทีมงานทราบและเข้าใจถึงหลักการทำงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพัฒนาของโครงการหลวงมาปรับใช้ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ การพัฒนาเกษตรกรผู้นำให้มีความเข้าใจ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมครบวงรอบของการพัฒนา เริ่มต้นจากการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม การจัดทำและนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงมาใช้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา แยกพื้นที่ป่าออกจากพื้นที่ทำกิน จากนั้นจะเป็นการร่วมกันวิเคราะห์ออกแบบและดำเนินการพัฒนาที่ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นโดยความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการผ่านแผนบูรณาการระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งผลสุดท้ายจะทำให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอยู่ดีมีสุข

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม