ศศย.สปท. เข้าเยี่ยมชมและหารือ สวพส. ผนึกกำลังพื้นที่เฉพาะ

 

       วันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ นำโดย พันเอก ประเทือง ปิยกะโพธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ (ตท.๒๘) นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ฯ (ตท.๓๓) และคณะนักวิจัย กองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ฯ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการดำเนินงาน และแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม