สวพส.คว้าองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ

สวพส.คว้าองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ สวพส. ผ่านการประเมินจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า จากการที่สวพส. ได้รับการประเมินให้เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิของสถาบันฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรตามระดับที่ประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน และชุมชนต่อไป

          องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ทั้งกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม