สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

 

 

           นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธื 2564 ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย โดย ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เสนอประเด็นเรื่อง "การจัดการที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง" ซึ่งสถาบันได้นำแผนที่ดังกล่าวมาใช้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ใช้ประกอบการกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าให้ชุมชนใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ป่าใช้สอยและพื้นที่ป่า ไม่ขัดต่อระเบียบและลดความขัดแย้งของชุมชนกับหน่วยงานป่าไม้ จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สนับสนุนกล้าไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ฟื้นฟูพืชท้องถิ่น เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและดูแลป่ารอบชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

           ผลการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงทำให้ชุมชนร่วมกับภาครัฐมีชุดข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน และก่อสร้างถนนเพื่อสัญจรและขนส่งผลผลิต นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาอาชีพ สามารถกำหนดกิจกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานวิจัยสู่การพัฒนาในการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชุมชนมีทางเลือกที่หลากหลายในการทำการเกษตร สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากการปลูกพืชประณีตซึ่งใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างรายได้สูงและใช้น้ำน้อยในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแผนการใช้ที่ดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม