สวพส. ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

 

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และนางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา ให้การต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันได้สนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2564

       เนื่องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้น ถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทย และสังคมทั่วไปได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้บางคนต้องตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับ แต่ยังไม่เพียงพอต่อสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดทำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกออกจำหน่าย โดยนำรายได้ดังกล่าวนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม