สวพส. ร่วมประชุม กอ รมน.

สวพส. ร่วมประชุม กอ รมน.

 

 

                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และนายศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

                  การประชุมมีวัตถุประสงค์ของการประชุม คือการนำนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการปฏิบัติงานของประธานกรรมการไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่  และบูรณาการ ประสานงาน เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมความมั่นคงของชาติ

                  สวพส. ได้นำเสนอหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาแบบโครงการหลวง เพื่อฟื้นคืนผืนป่า อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร และลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด คือ การพัฒนาเชิงพื้นที่ ยึดปัญหา ความต้องการ และภูมิสังคมของชุมชนเป็นเป้าหมาย โดยขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ ในการวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการ ภายใต้การพัฒนาแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                  วิธีการการพัฒนาสำคัญ เริ่มจากการแบ่งแยกพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันการบุกรุก ด้วยการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร จากนั้นปรับระบบการทำการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีรายได้พอเพียง ด้วยพืชพรรณที่ให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่จำกัด วิธีการผลิตอย่างประณีต มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการจัดการด้านตลาดด้วยสถาบันเกษตรกร ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ จากนั้นสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ดิน และน้ำ เพื่อให้อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ผ่านตัวอย่างการพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยกอ รมน จ.ตาก จะนำหลักการพัฒนาดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม