สวพส. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

 

           

                นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 112 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ได้เสนอประเด็นเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ขยายผลสำเร็จองค์ความรู้โครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ แผนชุมชน และผู้นำชุมชนที่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  สถาบันได้ดำเนินงานยกระดับการพัฒนาโดยกระจายความช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 493 กลุ่มบ้าน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 4,424 ครัวเรือน มีรายได้ 364,278,145 บาท เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP 1,605 ราย 42 แห่ง 12,927.39 ไร่ 58 พืช

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม