สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

 

 

      วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิรัตน์   ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับ 3 รางวัล ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน  ได้แก่

  • ชื่อผลงาน : “คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น 
  • ชื่อผลงาน : “บ่อน้ำร่วมแบ่งปัน : ระบบน้ำเพื่อการเกษตร” - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี 
  • ชื่อผลงาน : “ปางแดงใน จากภูเขาสีทองสู่ภูเขาสีเขียว” - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี 

           จากรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งคิดว่าในปีต่อไปทางสถาบันจะได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆเพิ่มขึ้น

 

 

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม