การวางแผน หารือแลกเปลี่ยน การพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำร่วมกัน

วันที่ 9 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ จ.เชียงใหม่ นำโดยท่านที่ปรึกษา ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร พร้อมทีมงานเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 18 คน ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานการติดตามปริมาณน้ำฝน น้ำท่า สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตลอดจนได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรในพื้นที่สูง จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

 

1. การจัดการสถานีอุตุ-อุทกวิทยาร่วมกัน เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้มีการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

 

2. ให้กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาสถานีอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมให้พื้นที่สูงที่ยังไม่มี เบื้องต้น จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ เป็นอันดับแรกก่อน

 

3. ให้คัดเลือกโครงการที่มีการวางแผนการพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำร่วมกัน ให้มีการสาธิต ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ร่วมกัน โดยอาจพิจารณาพื้นที่บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หรือ พื้นที่บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม