ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

 

          วันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ อุดมพิพัฒน์ และนายกิจปณัฎฐ์ รัตนสมบัติโภคิณ ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานบูรณาการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่ T&V ดอยลาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

          การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจภารกิจ รูปแบบการดำเนินงานของสถาบันในปัจจุบัน และประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง วิธีการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีมีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบัน

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม