สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

 

 

      วันที่ 18 มิถุนายน 2563  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน) นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์. นิติกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายอัครพงษ์ เวชยานนท์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ นางสาวพนิตตา วรรณตระกูล เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ นายฐนภณ ธนวชิรนนท์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการ นายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการ และนายวิสัน คุณานิธิพงค์ คณะทำงาน เข้ารับฟังกระบวนการทำงานแบบบูรณาการภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน กลไกความร่วมมือการพัฒนา วิธีการทำงานการใช้แผนชุมชน การใช้แผนที่รายแปลงของชุมชนบ้านแม่วากเป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ การจัดระเบียบพื้นที่การเกษตร การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพืชผัก ไม้ผล ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สร้างรายได้รายวัน รายเดือน รายปี  (ห่วงโซอุปทาน) การผลิตพืชที่ปลอดภัยภายใต้ระบบGAP การจัดการผลผลิตโดยการบริหารจัดการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วาก สู่ตลาดต่างๆ อย่างยั่งยืน  และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเสนอขอรับงบประมาณจังหวัด และเยี่ยมชมพื้นที่ของโครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล พร้อมให้กำลังใจการทำงานของทุกภาคส่วน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการแม่มะลอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม