คณะ ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.

 

 

         วันที่ 17 มิถุนายน  2563  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลดีเด่นประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “โครงการคู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน”  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ณ บ้านห้วยน้ำใส  อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน   โดยมี นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประธานในการตรวจประเมิน และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ได้แก่  สำนักงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย  หน่วยจัดการต้นน้ำบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานการป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรในพื้นที่ และคณะเจ้าหน้าที่ สวพส. การประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอเรื่องผลการทำงานแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ลดการทำไร่หมุนเวียน และการใช้ข้อมูลในการพัฒนาและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้น ซึ่ง​ผลการตรวจประเมิน​ดังกล่าว​จะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ​พัฒนา​ระบบ​ราชการ​เกี่ยวกับ​การ​พัฒนา​และ​ส่งเสริม​การ​บริหาร​ราชการ​แบบมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินรางวัล​ต่อไป

         จากนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เข้าเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกร โดยได้นำเสนอถึงเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่ การทำการเกษตรด้วยองค์ความรู้โครงการหลวง เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนรักษ์ป่าต้นน้ำ คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม