รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมความก้าวหน้างาน สวพส.

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะ ร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการสนับสนุน สวพส.

 

 

 

      นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะร่วมรับฟังความก้าวหน้าในการสนับสนุนระบบกระจายน้ำขนาดเล็กในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 38 โครงการ 9 จังหวัด 173,495,100 บาท   ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก กรมทรัพยากรน้ำ และ สวพส. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยได้สรุปการดำเนินงานที่เชื่อมโยง ต่อยอดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 140 แห่ง 38 พื้นที่ 85 ชุมชน และการนำน้ำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ ที่ก่อเกิดรายได้ ตลอดจนการดูแลรักษาป่า ฟื้นฟูป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯลฯ  และการสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงปีงบประมาณ 2564

 

ข้อเสนอแนะในที่ประชุม

1.การสร้างกลไกความร่วมมือการทำงานประสานงานอย่างใกล้ชิด

2.การบริหารจัดการน้ำ ข้อมูลการใช้น้ำของแต่ละชนิดพืช การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.กลุ่มผู้ใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน

4.เชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีในการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนระบบความรู้วิชาการข้อมูล ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) ของกรมทรัพยากรน้ำ และ ระบบ MEHigh ภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

5.การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านระบบline OA (ของดีบนพื้นที่สูง)

6.การดูแลรักษาระบบน้ำร่วมกันของหน่วยงานและชุมชน

7.การสร้างโมเดลการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม