สวพส. จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” สู้ โควิด -19 ทั่วเมืองน่าน

สวพส.จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” สู้ โควิด -19 ทั่วเมืองน่าน

 

 

 

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านทางตู้ปันสุขในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้แก่

  1. ตู้ปันสุขสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
  2. ตู้ปันสุขสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
  3. ตู้ปันสุขวัดหัวเวียงใต้
  4. ตู้ปันสุขหน้าโรงเรียนราชานุบาล
  5. ตู้ปันสุขวัดสวนตาล
  6. ตู้ปันสุขโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน
  7. ตู้ปันสุขกองพันทหารม้าที่ 10
  8. ตู้ปันสุขหน้าธนาคารออมสิน สาขาน่าน
  9. ตู้ปันสุขหน้าร้านเฮือนยา

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม