“ปางแดงใน” เพิ่มอ่างเก็บน้ำช่วยภาคการเกษตรสู้ภัยแล้ง

 

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ได้เข้าเก็บข้อมูลและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยชาวบ้านปางแดงในได้เข้าร่วมกับ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” ที่ทาง สวพส. ได้เข้ามาสนับสนุนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร มีโอกาสและทางเลือกในการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย ปัจจุบันบ้านปางแดงในมีบ่อกักเก็บน้ำจำนวน 4 บ่อ ซึ่งเป็นการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำเดิมจำนวน 2 บ่อ และขุดบ่อใหม่จำนวน 2 บ่อ รวมผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 50 ราย 45 แปลง 246 ไร่ โดยชาวบ้านเป็นคนขุดและดูแลการใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ทั้งการปลูกผักในโรงเรือนและไม้ผล ที่ใช้น้ำน้อยแต่ให้ผลผลิตได้ดีอย่างเช่น องุ่น เมล่อน เป็นต้น

 

 

           “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในระดับชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้แผนที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้อยู่ในช่วงสู่ฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ ซึ่งเกษตรบนพื้นที่สูงต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจะสามารถช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรต่อไปได้แม้ไม่มีน้ำ

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม