ผู้อำนวยการ สวพส. เข้าติดตามงาน ศูนย์ฯแม่แฮ จ.เชียงใหม่

 

 

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมและติดตามงานสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยชี้แนะและให้แนวทางการดำเนินงาน ขยายองค์ความรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ   อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน "บ้านป่าเกี๊ยะน้อย" เป็นชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้คำแนะนำงานทดสอบสาธิตภายในศูนย์และแปลงเกษตรกร เพื่อพัฒนาแปลงไม้ผลให้ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในอนาคต เช่น องุ่น อะโวคาโด  พลับ  สาลี่ เป็นต้น

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม