ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร“แม่วากโมลเดล

ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร “แม่วากโมลเดล”

 

 

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยเน้นเรื่องระบบน้ำเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการ “แม่วากโมเดล” โดยมีนายวิรัตน์  ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินนานในโครงการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการ กว่า 20 คน

 

 

                จากนั้นคณะทำงานได้เข้าตรวจเยี่ยมบ่อเก็บน้ำและแปลงเกษตรของเกษตรกรบ้านแม่วาก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบ่อเก็บน้ำจำนวน 7 บ่อ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้เสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันบ้านแม่วากสามารถสร้างบ่อเก็บน้ำและมีน้ำใจในภาคการเกษตรได้ตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง ซึ่งต้องรีบส่งเสริมพืชและไม้ผลให้เกษตรกรปลูกเพิ่มเติม เช่น องุ่น พีช มะเขือเทศ เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และต่อยอดพัฒนาให้เป็นการเกษตรแบบยั่งยืน เมื่อชุมชนมีรายมีอาชีพ ชุมชนก็จะไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม

 

 

               โครงการระบบน้ำเกษตรยั่งยืน ฟื้นป่าสร้างรายได้ บ้านแม่วาก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดียวมาปลูกพืชผสมผสานหรือวนเกษตร สร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้พื้นที่รูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “แม่วากโมเดล” เป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า มีรายได้ที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม