น่านบูรณาการ ร่วมมือสู้ภัยแล้ง

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายประยุทธ วงศ์วาน เกษตรอำเภอสันติสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข ลงพื้นที่ติดตามการใช้เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรฤทธิ์ อิ่นมะโน กำนันตำบลพงษ์ นำชมผลการใช้เครื่องสูบน้ำจากฝายนาเลาเข้าพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรบ้านนาเลา หมู่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการสูบน้ำจำนวน 225 ราย พื้นที่ทำการเกษตรกว่า 1,350 ไร่ ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุขได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร นอกเขตชลประทานและได้ดำเนินการประสานงานขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ดังกล่าว

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม