สวพส. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9

สวพส. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1 ใน 7 ขององค์กรโปร่งใส จากการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรโปร่งใสเป็น 1 ใน 7 องค์กรและเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิของสถาบันที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร ทั้งนี้ เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ที่ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์ รางวัลนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสถาบัน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสถาบันตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม: สวพส.ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9
https://www.hrdi.or.th/Activities/detail/303

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม