ประกาศปิดการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นการชั่วคราว

    ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายใต้การบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับบริการทุกท่าน ซึ่งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงไปมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเซียงใหม่ มีคำสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))กำหนดให้สถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเ=uยงใหม่ โดยครอบคลุมถึงศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งนี้ มาตรการควบคุมโรคตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดให้ปิดการบริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น จนถึงวันที่13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม