สวพส. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ณ อ.สองแคว จ.น่าน

การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ 1
ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
วันที่ 16 มีนาคม 2563

          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์) และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการลุ่มน้ำน่าน หัวหน้าศูนย์โครงการลุ่มน้ำน่านตอนบน หัวหน้าโครงการฯ ถ้ำเวียงแก ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ และรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย บ้านถ้ำเวียงแก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. โดยพื้นที่ถ้ำเวียงแกเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวเขาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2514 และหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวเขาอีกในปี พ.ศ.2516 พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2520 โดยในปี พ.ศ.2521 ได้เสด็จอีกครั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งสาระสำคัญของการถวายรายงานมีดังต่อไปนี้

 
  1. สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิโครงการหลวงให้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยได้ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน โดยทำแผนที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือวางแผนการผลิต การอนุรักษ์ฯ และบูรณาการหน่วยงาน
  2. เกษตรกร 30% ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ทำให้ในปี 2562 เกษตรกรมีรายได้ 11.2 ล้านบาท จากผัก 70% ไม้ผล 16% พืชไร่ 9% และหัตถกรรม 3% โดยส่งขายผ่านมูลนิธิโครงการหลวง 60% ตลาดข้อตกลง 30% และตลาดชุมชน 10%
  3. ผักส่วนใหญ่ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น และไม้ผลส่วนใหญ่ได้แก่ ลิ้นจี่ องุ่น เสาวรสฯ
  4. สถาบันฯ สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรถ้ำเวียงแก และส่งเสริมการฝึกอบรมการปลูกผัก ไม้ผล และงานหัตถกรรม แก่นักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
  5. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล และพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกข้าวโพดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งดังนี้

1
เกษตรกรมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และได้รับสั่งให้กรมชลประทานมาประสานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรแล้ว และให้สถาบันฯ ประสานกรมชลประทานต่อไป
 
2
ในเดือนธันวาคม 2563 ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่บ้าน เลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม