โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในที่ประชุม และมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมทั้งหมด 30 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. การขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP)และมาตรฐานอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  2. การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและหมอกควันการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ โดยร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่
  3. การส่งเสริมอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับการพัฒนาชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563

โดยประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม การขอความร่วมมือมิให้เกิดการเผาโดยเด็ดขาดโดยให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 และให้จัดสรรการใช้น้ำอย่างเพียงพอในพื้นที่ ซึ่งปีนี้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

 

 

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม