รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส.

         

 

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ 43 หน่วยงานโดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีเกษตรกร​มีส่วนร่วมในการพัฒนา

- โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สนับสนุนการประกอบอาชีพ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค การรวบรวมผลิต​

- มีมาตรฐานการดูแลรักษาา ชุมชนนำร่องได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

- มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- การใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนการใช้ที่ดิน

- ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพ

- มีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

- สามารถจัดการด้านการผลิตและการตลาด

- ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน

  • ที่สำคัญ ทุกหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา​แบบบูรณาการ​ เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม