สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช.

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

 

 

 

        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair) ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการต่างๆ ที่มีการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา และการแสดงผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในแต่ละประเภท ในระดับมหาวิทยาลัย  

 

         ในแผนปฏิบัติการของสถาบันได้มีกิจกรรมการสรรหาเชิงรุกและรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสถาบัน และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

 

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ให้ความสนใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการ นักศึกษาและอาจารย์ ทำให้ทราบถึงผลสะท้อนของการดำเนินงานสหกิจศึกษาในมุมมองต่างๆ และทำให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มากยิ่งขึ้น

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม