สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง CGV1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กันยายน 2562  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

         นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและภารกิจที่สำคัญของ สวพส. ตามแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนา ระยะ 8 ปี พ.ศ.2563-2570” โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ภารกิจการขยายผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลและธุรกันดารในเขตพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนา โดยใช้โครงการต่างๆของสถาบันไปดำเนินงาน

 

 

 

        จากนั้นมีการสรุปผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ สวพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำเสนอผลงานเด่น ซึ่งได้แก่ รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล, รางวัลกินรี และรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) และพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่พื้นที่ปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะแม่แฮหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม

          ในงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำ “แผนพัฒนางานวิจัยและงานพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ.2563-2570 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามความต้องการของประชาชน ภารกิจของสถาบัน หน่วยงานร่วมดำเนินงาน และนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) เพื่อกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึง สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาของชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม