สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25 กันยายน 2562 อ่าน: 180 ครั้ง

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง CGV1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กันยายน 2562  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

         นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและภารกิจที่สำคัญของ สวพส. ตามแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนา ระยะ 8 ปี พ.ศ.2563-2570” โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ภารกิจการขยายผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลและธุรกันดารในเขตพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนา โดยใช้โครงการต่างๆของสถาบันไปดำเนินงาน

 

 

 

        จากนั้นมีการสรุปผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ สวพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำเสนอผลงานเด่น ซึ่งได้แก่ รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล, รางวัลกินรี และรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) และพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่พื้นที่ปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะแม่แฮหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม

          ในงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำ “แผนพัฒนางานวิจัยและงานพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ.2563-2570 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามความต้องการของประชาชน ภารกิจของสถาบัน หน่วยงานร่วมดำเนินงาน และนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) เพื่อกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึง สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาของชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

 

Share this:

เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 * เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน * ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มแล้ว "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9" เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน 7-11 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

สวพส. ร่วมกับสาธารณสุขติวเข้มรณรงค์ลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง สวพส. ร่วมกับสาธารณสุข จัดประชุมทำแผนบูรณาการเพื่อดำเนินกิจกรรมลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวพส. ตั้งเป้า ต่อยอดคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 เพิ่ม สวพส. จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (รุ่นที่ 1) 2562 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล UNPSA และปูแนวทางในต่อยอดสร้างผลงานเพื่อรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards) และรางวัล United Nations Public Sector Awards (UNPSA)

"แผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลง" อาวุธสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง สวพส. จับมือหน่วยงานและผู้นำชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเมืองลีแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูทั้งหมด