สวพส.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

          วันที่ 31 สิงหาคม 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสถาบัน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานเปิดฝึกอบรม

          นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสถาบัน ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ

          สถาบันได้รับเกียรติจากอาจารย์มนูญ ปานอุทัย วิทยากรชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา การบริหารความเสี่ยง หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม