พัฒนา "คน" เพื่อ "ชุมชน" บนพื้นที่สูงยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

พัฒนา "คน" เพื่อ "ชุมชน" บนพื้นที่สูงยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล 

อบต.ดู่พงษ์ X สวพส. ร่วมขับเคลื่อนการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน 

          (14-15 พ.ค. 67) อบต.ดู่พงษ์ และ สวพส. ร่วมขับเคลื่อนการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม สู่การสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนข้อมูลและเทคโนโลยีกับองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม