หน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงาน คก.ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี

สวพส.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี

          (14 พ.ค. 67) สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งหารือแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม