แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลักดัน สวพส. สู่องค์กรดิจิทัล

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลักดัน สวพส. สู่องค์กรดิจิทัล

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. นำโดย นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ พร้อมด้วยนางสาวนภาพร มณฑานพรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดการพัฒนาคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายธนา ธนาเจริญพร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในการแลกเปลี่ยนความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Service) ที่มีการเชื่อมโยงการอนุมัติแผนงานโครงการ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้พร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

          นอกจากนี้ ยังเยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง แหล่งรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่มีความต้องการความเร็วสูง หรือ ข้อมูลที่มีลักษณะ Big Data ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมืองานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในโอกาสต่อไป

           การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชึวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงที่ห่างไกล และทุรกันดาร ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจสำคัญของ สวพส. เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (High Performance Organization) มุ่งเน้นสู่ “องค์การที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม” โดยยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กร บูรณาการข้อมูลและระบบงานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานให้รองรับการเป็นศูนย์ประสานและเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม